Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Dodaj produkty podając kody

Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki). Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.

Regulamin

Regulamin Sprzedaży i Reklamacji w BANACZEK Sp. z o.o. stosowany do umów sprzedaży zawieranych z przedsiębiorcami

§ 1. [Zastosowanie]

Niniejszy Regulamin Sprzedaży i Reklamacji [dalej jako „Regulamin”] stosuje się do umów sprzedaży zawieranych między BANACZEK  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pomlewo, 83-047, ul Szkolna 33 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ pod numerem 0000455521, numer NIP: 9571068326, kapitał zakładowy:5.000,00 zł, [dalej jako „Sprzedawca”], a nabywcami jej towarów - przedsiębiorcami [dalej jako „Klient”],

§ 2. [Formy sprzedaży]

1. Klienci mają możliwość dokonywania zakupów poprzez zamówienia składane telefoniczne, mailowo lub poprzez platformę sprzedażową dostępną na firmowej stronie internetowej  www.proengines.eu

§ 3. [Cena i warunki płatności]

1. Podstawą do ustalenia wartości każdorazowej transakcji pomiędzy stronami jest aktualny cennik towarów Sprzedającego. Ewentualne zmiany cen oraz inne uzgodnienia związane z logistyką dostaw wymagają odrębnych uzgodnień pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Cena podana przez Sprzedawcę obejmuje cenę towaru bez jakichkolwiek innych świadczeń, chyba, że strony wyraźnie postanowią inaczej.

2. Klient ma możliwość regulowania należności za zakupiony towar za pomocą karty płatniczej (np. debetowej, kredytowej), płatnością online, przelewem, lub poprzez odroczone terminy płatności na podstawie zdefiniowanych warunków handlowych określonych w odpowiedniej umowie handlowej między przedsiębiorcami.

3. Przy dokonywaniu zamówień telefonicznie, mailowo lub poprzez platformę sprzedażowa on-line dostępną na stronie internetowej www.proengines.pll trzy pierwsze transakcje muszą zostać dokonane za pomocą jednej z następujących form płatności: za pobraniem, płatność online, kartą kredytową, przedpłatą na konto.

4. Klient zobowiązuje się w terminie do 3 dni do zawiadomienia Sprzedającego w formie pisemnej lub mailem o zmianie adresu zamieszkania lub siedziby firmy, wszczęciu postępowania upadłościowego lub układowego, a także o przyczynach uzasadniających wszczęcie takiego postępowania, zmianie formy prowadzonej działalności, jej nazwy lub właścicieli/wspólników/ akcjonariuszy, istotnej zmianie majątkowej firmy wpływającej na jakość ustanowionych zabezpieczeń (np. sprzedaż aktywów przedsiębiorstwa o znacznej wartości w odniesieniu do wszystkich składników przedsiębiorstwa, lub zaciągnięcie zobowiązania o takiej wartości).

5. Klient upoważnia Sprzedającego do wystawiania faktur VAT bez podpisu Klienta i wysłania ich wraz z towarem. W przypadku sprzedaży internetowej faktura w wersji elektronicznej jest do pobrania samodzielnie przez Klienta na platformie sprzedażowej.

6. Opóźnienie w dokonaniu zapłaty przez Klienta w terminie wpisanym na fakturze skutkuje natychmiastowym wstrzymaniem sprzedaży kolejnych produktów z terminem płatności, oraz wstrzymaniem wszelkich udzielonych kredytów kupieckich lub innych bonusów przyznanych Klientowi. Ponadto Sprzedawca jest uprawniony do wszczęcia procedury windykacyjnej celem uzyskania zaległej zapłaty, których kosztami zostanie obciążony Klient. Niezależnie od powyższego, w razie opóźnienia w zapłacie Klient zostanie obciążony odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

7. Przez opóźnienie, o którym mowa w ust. 7, rozumie się sytuację gdy dokonana przez Klienta zapłata na rachunek bankowy Sprzedawcy skutkuje realną możliwością skorzystania przez Sprzedawcę z wpłaconych środków pieniężnych dopiero po upływie terminu płatności wskazanego na fakturze VAT.

§ 4. [Terminy i inne warunki sprzedaży oraz dostawy]

1. Warunki i termin dostarczenia zamówionych przez Klienta towarów są indywidualnie ustalane z Klientem przed przyjęciem zamówienia do  realizacji, a treść tych ustaleń stanowi element realizacji zamówienia Klienta.

2. Wydanie towaru Klientowi i przejście ryzyka na Klienta następuje w chwili wydania towaru z magazynu Sprzedawcy Klientowi lub przewoźnikowi, chyba, że w ramach ustaleń z Klientem zostanie wyraźnie wskazane, że w ramach sprzedaży Sprzedawca własnymi środkami dostarczy Klientowi towar do miejsca przez niego wskazanego - w takim przypadku wydanie towaru i przejście ryzyka następuje w momencie wydania go Klientowi w miejscu dostarczenia.

3. Złożenie zamówienia przez Klienta i jego przyjęcie przez Sprzedawcę następuje, w zależności od formy złożonego zamówienia, poprzez  potwierdzenie w formie pisemnej lub mailowej lub w przypadku zamówień on-line poprzez potwierdzenie złożonego zamówienia. W razie kiedy świadczenie Sprzedawcy ma obejmować więcej niż tylko wydanie towaru Klientowi w lokalu Sprzedawcy, lub jeżeli cena sprzedaży ma być inna niż wskazana w Regulaminie przyjęcie zamówienia przez Sprzedawcę musi być wyraźne i nastąpić na piśmie lub mailem. Jeżeli Strony nie ustalą inaczej, podana przez Sprzedawcę cena obejmuje wyłącznie cenę sprzedaży towarów, a nie obejmuje np. kosztów opakowania innego niż oryginalnie zapakowanych produktów, ani kosztów transportu lub załadunku/ rozładunku towarów do/u Klienta.

4. W przypadku sprzedaży towarów z kaucją zwrot kaucji nastąpi w przypadku dostarczenia produktów do regeneracji w terminie nie później niż 6 miesięcy od daty zakupu pod warunkiem pozytywnej weryfikacji zgodnie z wymaganiami producentów.

5. Dostawa zamówionych towarów odbywa się na koszt Klienta o ile strony nie uzgodniły inaczej.

6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu dostawy wydanych z jego magazynu towarów wynikające z przyczyn od niego niezależnych.

7. Klient otrzyma pisemne potwierdzenie zawartej z Kupującym umowy sprzedaży w formie faktury VAT. Faktura zostanie załączona do przesyłki lub zostanie pobrana na platformie sprzedażowej www.proengines.eu

8. Klient dokonując odbioru towaru dostarczonego jest zobowiązany w obecności przewoźnika sprawdzić stan przesyłki pod względem zgodności ilości dostarczonych towarów z zamówieniem oraz w miarę możliwości jakości dostarczonych towarów, stanu opakowań. Klient jest zobowiązany do pisemnego potwierdzenia odbioru towarów. W przypadku stwierdzenia wad ilościowych lub jakościowych należy wykazać je w protokole odbioru podpisanym przez Klienta i przewoźnika, który należy przekazać w terminie nie dłuższym niż 2 dni do Sprzedawcy. Brak sprawdzenia towaru przy odbiorze zwalnia Sprzedawcę z odpowiedzialności za ewentualne braki.

§ 5. [Zwrot lub zamiana zakupionych towarów]

  1. Klient może dokonać w terminie do 14 dni od daty zakupu zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny jedynie w przypadku gdy towar nie został użyty i gdy zasady ewentualnego zwrotu zostały wcześniej ustalone i potwierdzone przez Sprzedawcę w sposób wyraźny na piśmie lub mailem.

    2. Zwrotowi lub wymianie nie podlegają artykuły elektryczne i elektroniczne.

    3. W razie skorzystania przez Klienta z uprawnienia wskazanego w ust. 1 powyżej, Klient na własny koszt prześle Sprzedawcy towar, który musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W razie przesłania towaru w innym stanie i opakowaniu Sprzedawca może go nie przyjąć i odesłać Klientowi na jego koszt.

§ 6. [Zastrzeżenie prawa własności]

1. Sprzedawca zastrzega sobie własność sprzedanego i dostarczonego towaru, aż do uiszczenia wszelkich należności przysługujących mu na podstawie zawartej umowy. Przeniesienie własności towaru na Klienta następuje pod warunkiem uiszczenia pełnej kwoty należności (589 KC ).

2. Klient do czasu całkowitej spłaty należności za pobrany towar obowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za jego ilość i jakość. W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek szkody Klient obowiązany będzie do jej wyrównania.

3. Przez zapłatę wszelkich należności należy rozumieć przekazanie Sprzedawcy środków pieniężnych pokrywających w szczególności cenę sprzedaży, transportu, dodatkowego opakowania na czas transportu, załadunku i rozładunku, odsetek za opóźnienie, w sposób który zapewni Sprzedawcy możliwość swobodnego dysponowania tymi środkami.

§ 7. [Reklamacje / rękojmia]

1. Postanowienia niniejszego paragrafu regulują uprawnienia Klienta wynikające z rękojmi na zasadach określonych niniejszym regulaminem i modyfikują one względnie obowiązujące postanowienia aktów prawnych odnoszących się do przedmiotowej materii, przy czym nie wyłączają one uprawnień Klienta wynikających z przepisów bezwzględnie obowiązujących. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną.

2. Wady towaru wykryte po odbiorze towaru zgodnie z § 4 ust. 7 Regulaminu należy zgłaszać do Działu Reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykrycia wady na formularzu zgłoszenia reklamacji dostępnym na stronie internetowej www.proengines.eu. Należy wypełnić wszystkie wymagane pola formularza takie jak dane adresowe Klienta, adres mailowy i numer telefonu do osoby kontaktowej, indeks towaru, nr faktury zakupowej oraz opis stwierdzonej usterki.

3. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o stwierdzonej wadzie.

4. Zgłoszenia reklamacyjnego można dokonać poprzez formularz on-line zamieszczony na stronie internetowej www.proengines.eu

5. Klient zobowiązany jest do dostarczenia reklamowanego towaru bezpośrednio na adres Działu Reklamacji Sprzedawcy.

6. W przypadkach określonych indywidualnie przez Dział Reklamacji Sprzedawcy możliwe jest przesłanie dokumentacji zdjęciowej reklamowanej części jako wystarczającej do rozpatrzenia reklamacji. W tej sytuacji nie jest konieczne przesyłanie reklamowanej części, jednak pod warunkiem umożliwienia dostępu do tej części aż do momentu wydania decyzji o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

7. Sprzedawca może zwrócić się do Klienta z żądaniem uzupełnienia zgłoszenia reklamacyjnego o dane niezbędne do rozpatrzenia reklamacji. W takim wypadku do czasu uzupełnienia wymaganych danych wszelkie działania Sprzedawcy związane z rozpatrzeniem reklamacji mogą zostać wstrzymane a czas rozpatrzenia reklamacji wydłuża się o okres oczekiwania na uzupełnienie tych danych.

8. Za informacje niezbędne do rozpatrzenia reklamacji uważa się w szczególności dane adresowe Klienta, adres mailowy i numer telefonu do osoby kontaktowej, indeks towaru, numer dokumentu zakupu oraz opis stwierdzonej usterki; datę wystąpienia usterki; datę montażu, bądź zakupu wadliwego towaru; opis usterki, lub objawów jej towarzyszących. Dodatkowo w wypadku części zamiennych niezbędne są dane pojazdu w którym wadliwy towar został zamontowany, a w szczególności marka; model; rocznik, numer VIN; przebieg w momencie montażu i w momencie wystąpienia usterki.

9. W ramach roszczeń reklamacyjnych Klientowi przysługują następujące formy rozpatrzenia reklamacji: naprawa, obniżenie ceny, wymiana na towar wolny od wad lub odstąpienie od umowy sprzedaży. W przypadku uznania roszczeń reklamacyjnych decyzję o sposobie usunięcia szkody podejmuje Sprzedawca.

10. Rozpatrzenie roszczeń reklamacyjnych następuje niezwłocznie pod warunkiem dostarczenia Sprzedawcy wszystkich wymaganych materiałów/dokumentów oraz reklamowanego towaru. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za czas rozpatrzenia reklamacji w zakresie w jakim jest ono uzależnione od przekazania przez Klienta kompletnych informacji, które są wymagane w formularzu zgłoszeniowym.

11. Odpowiedzialność Sprzedawcy dotyczy wyłącznie wad, które ujawniły się nie później niż w terminie 1 roku od dnia wydania towaru Klientowi, pod warunkiem, że Sprzedawca otrzyma zgłoszenie reklamacyjne przed upływem tego okresu.

12. W celu dochodzenia roszczeń reklamacyjnych Klient jest zobowiązany przesłać Sprzedawcy wadliwy towar.

13. W przypadku roszczeń reklamacyjnych związanych ze stwierdzoną wadą rzeczy Sprzedawca ustala następujące warunki rozpatrzenia reklamacji:
a) okres odpowiedzialności Sprzedawcy wynosi 1 rok od dnia wydania towaru klientowi
b) termin na zawiadomienie Sprzedawcy o stwierdzeniu wady towaru z umową wynosi maksymalnie 1 miesiąc od  daty wykrycia wady,
c) termin na dostarczenie reklamowanego towaru od daty powiadomienia od stwierdzeniu wady wynosi 1 miesiąc
Niedotrzymanie powyższych terminów skutkuje odmową rozpatrzenia reklamacji.

14. Sprzedawca informuje, że na część oferowanych towarów następuje przeniesienie na Producenta odpowiedzialności z tytułu gwarancji udzielonej na produkt na zasadach określonych w warunkach gwarancji udzielonej przez Producenta towaru. Warunki udzielanych gwarancji są określane w kartach gwarancyjnych przekazywanych klientom podczas sprzedaży lub na stronie internetowej Sprzedawcy.

§ 8. [Zakres odpowiedzialności]

1. Sprzedawca oświadcza, że dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży motoryzacyjnej, ma możliwość zapewnienia Klientom szerokiego asortymentu, w konkurencyjnej cenie i dostępności. Sprzedawca nie ponosi jednakże odpowiedzialności z tytułu przydatności zakupionego przez Klienta towaru do zrealizowania zamierzonego przez Klienta przedsięwzięcia, jak również nie świadczy usług doradczych, w szczególności w zakresie sposobu, konieczności bądź zasadności naprawy pojazdu Klienta. Sprzedawca nie odpowiada za nieprawidłowy montaż części przez klienta.

2. Ewentualne roszczenia Klienta związane z realizacją przez Sprzedawcę zamówienia Klienta ograniczają się do kwoty, która łącznie nie może przekroczyć ceny dostarczonego towaru.

3. Odpowiedzialność Sprzedawcy nie obejmuje wad spowodowanych nieprawidłowym przechowywaniem, transportem, złym montażem lub wynikających z normalnego zużycia.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności związanej dodatkowymi kosztami takimi jak np. koszty holowania, przestoju pojazdu lub podobnymi zdarzeniami będącymi skutkiem złożonej reklamacji zakupionej części. W szczególności Sprzedawca nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczej części na czas trwania rozpatrywania reklamacji.

5. Roszczenia związane ze złożoną reklamacją dotyczą wyłącznie zakupionej części. Sprzedawca w nie ponosi kosztów związanych ze skutkami używania wadliwej części, nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, w tym utratę klientów, zmniejszenie sprzedaży lub zysków oraz szkód powstałych w efekcie użytkowania wadliwej części.

6. Postanowienia niniejszego § nie uchybiają bezwzględnie obowiązującymi przepisom prawa.

§ 9. [Rozstrzyganie sporów i prawo właściwe]

1. Ewentualne spory mogące wyniknąć z zawartej umowy sprzedaży czy usługi transportu rozstrzygać będzie sąd powszechny lub arbitrażowy, którego wybór należy do sprzedawcy.

2. Prawem właściwym dla zawartych umów jest prawo polskie.

§ 10. [Ochrona danych osobowych]

1. Wszystkie dane przesyłane przez Klienta do Sprzedawcy, są chronione zgodnie z Ustawą o danych osobowych i nie ulegają przetwarzaniu w jakichkolwiek innych celach niż realizacja zamówień. Kupujący podaje dane osobowe dobrowolnie oraz ma pełne prawo wglądu, poprawienia lub żądania zaprzestania (skasowania) przetwarzania swoich danych przechowywanych w bazie Sprzedawcy zgodnie z Ustawą „o świadczeniu usług drogą elektroniczną” z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. z 2002r, Nr 144, poz. 1204). Złożenie zamówienia u Sprzedawcy oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przez BANACZEK Sp. z o.o. [szczegółowe dane administratora znajdują się w § 10 pkt 3 Regulaminu] celem jego realizacji. Po realizacji zamówienia dane mogą zostać usunięte na wyraźną, pisemną dyspozycję klienta wysłaną na adres e-mailowy: info@proengines.eu lub na adres firmy. W przypadku, gdy Kupujący nie zadysponuje usunięcia danych, będą one przechowywane z zachowaniem wszelkich wymaganych norm poufności do czasu realizacji kolejnego zamówienia lub dyspozycji usunięcia z naszej bazy.

2. W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 rozporządzenia o ochronie danych osobowych zgodnych z - Ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) zapewniamy, że dane osobowe naszych kontrahentów są przetwarzane wyłącznie do celów związanych z realizacją umów sprzedaży towarów i usług oraz dokonywania płatności, obsługi reklamacji, obsługi zgłoszeń drogą elektroniczną oraz tradycyjną oraz korzystania z internetowej platformy sprzedażowej www.proengines.eu

3. Informujemy, że Administratorem naszych danych osobowych kontrahentów jest BANACZEK Sp. z o.o. z siedzibą w Pomlewo 83-047, ul Szkolna 33. Dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją usługi sprzedaży towarów i usług realizowanych w ramach działalności firmy BANACZEK Sp. o.o.

3.1 Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: info@proengines.eu

3.2 Przedstawicielem Administratora jest Dawid Banaczek – Inspektor Ochrony Danych Osobowych: info@proengines.eu

3.3 Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy sprzedaży towarów i usług, dokonywania płatności, obsługi reklamacji, obsługi zgłoszeń drogą elektroniczną oraz tradycyjną oraz korzystania ze sklepu internetowego

3.5 Dane osobowe będą przechowywane do czasu obowiązywania wiążącej umowy sprzedaży oraz przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego.

3.6 Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane będą przetwarzane tylko w celu ewentualnego dochodzenia wzajemnych roszczeń.

3.7 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów opisanych w pkt 3.

3.8 Dane osobowe w firmie BANACZEK Sp. z o.o. przetwarzane są w sposób bezpieczny i nie będą przekazywane żadnym innym podmiotom.

3.9 Jako administrator danych osobowych, zapewniamy prawo dostępu do danych, umożliwiamy ich sprostowanie, usunięcia ich na żądanie lub ograniczenia ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą może także skorzystać z uprawa do złożenia wobec Administratora sprzeciwu w związku z przetwarzaniem danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych osobowych.

3.10 W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, każdemu kogo danymi osobowymi administrujemy przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3.11 Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

§ 11. [Postanowienia końcowe]

1. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia tego Regulaminu są lub staną się bezskuteczne, nieważne lub też nastąpi zmiana obowiązującego prawa mająca wpływ na ich treść, Regulamin pozostanie ważny w pozostałej części. W takim przypadku Strony zobowiązują się postanowienia nieważne lub bezskuteczne zastąpić postanowieniami najbardziej zbliżonym do postanowienia nieważnego lub bezskutecznego.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. O ewentualnych zmianach Regulaminu Sprzedawca informuje i wskazuje je na swojej stronie internetowej www.proengines.eu przed wejściem w życie przedmiotowych zmian.

3. Zawarcie umowy ze Sprzedawcą oznacza, że Klient zapoznał się z Regulaminem przed zawarciem umowy.

4. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu, przy czym zmiana jest skuteczna w odniesieniu do zamówień przyjętych do realizacji przez Sprzedawcę.

5. Regulamin został przyjęty uchwałą Zarządu Sprzedawcy

Aktualizacja z dnia: 03.01.2022

Zarząd BANACZEK Sp. z o.o.

BANACZEK Sp. z o.o. | ul. Szkolna 33, 83-047 Pomlewo | woj. pomorskie
tel.: 503 302 310 | email: info@proengines.eu | NIP: PL9571068326 | REGON: 221848236

pixel